Sắp xếp :

mô tả điền nếu cần. Phía bên phải là thêm hình ảnh đại diện cho danh mục, thêm cũng được hoặc không vì chủ yếu sản phẩm mới cần ảnh. ok ta lưu

zalo