Khung đen bản 3 cm màu đen

Còn hàng

Ảnh 1  25x38 cm ( 2 cái }

Ảnh 2 30x40 cm ( giữa )

Ảnh 3 20x30 cm ( 3 cái )

Ảnh 4  30x30 cm

Kích thước ảnh loại không bo trắng 25x38 cm

Kích thước ảnh loại có bo trắng 15x28 cm

zalo